Kostnadsfri LSS rådgivning

LSS Nyheter Riksdagen

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård 4 maj, 2022
  Proposition 2021/22:244    … och form av kvalificerade aktiverings- motiveringsinsatser. och motiveringsinsatser. Den som har behov av personlig Den som har behov av assistans för sina grundläggande personlig assistans för sina 7 Prop. 2021/22:244 behov har även rätt till insats enligt grundläggande behov har även 9 2 för andra personliga behov … 2022-05-05
 • med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition 3 maj, 2022
  Motion 2021/22:4725  av Johan Pehrson m.fl. (L)   … viktiga frågor i långbänk. Bättre assistans på både kort och lång sikt Kriskommission och ny LSS-inspektion De akuta problemen inom den personliga assistansen är så pass allvarliga att det krävs en kriskommission. På så sätt släcker vi de värsta bränderna, men vårt arbete slutar inte där. Vi […]
 • Protokoll 2021/22:102 Tisdagen den 26 april 25 april, 2022
  Protokoll 2021/22:102    … kvalitet och rättssäkerhet. Alla som har rätt till stöd ska få det. Det är viktigt att vi inte glömmer vad personlig assistans är och vem personlig assistans riktar sig till. Med personlig assistans avses enligt 9 a LSS personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av […]
 • Protokoll 2021/22:99 Onsdagen den 20 april 20 april, 2022
  Protokoll 2021/22:99    … arbetskraftsinvandring för personlig assistans om man ska komma till rätta med problemen. Det är så pass raffinerade upplägg som är väldigt svåra att upptäcka. Jag uppfattade inte riktigt om det sista som Carina Ohlsson sa innebär att man är beredd att stoppa arbetskraftsinvandring för personlig assistans. Det vore väldigt positivt i så […]
 • Årsredovisning för staten 2021 18 april, 2022
  Proposition 2021/22:101    … för LSS-kostnader används för att jämna ut kostnaderna mellan kommuner för verksamhet de utför enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. Bidraget finansieras med en utjämningsavgift för kommuner, som redovisas på budgetens inkomstsida inkomsttitel 7121 Utjämningsavgift för LSS-kost … 2022-04-19
 • Stärkt rätt till assistans 18 april, 2022
  Interpellation 2021/22:454  Pia Steensland (KD)   … dock betona att den aktuella propositionen endast är ett första steg av flera som krävs för att återupprätta rätten till personlig assistans i enlighet med grundintentionen i LSS. Från tillkomsten av LSS år 1994 ökade antalet personer som beviljats assistansersättning upp till omkring 16 000 mottagare år 2015 enligt statistik från […]
 • med anledning av prop. 2021/22:214 Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn 12 april, 2022
  Motion 2021/22:4646  av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)   … assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken som personlig assistans enligt LSS kommer att öka. Förslaget om ett föräldraavdrag förväntas leda till att fler barn får personlig assistans i en lägre ålder än i dag. Vidare kommer de barn som redan har personlig assistans att kunna beviljas fler timmar vid […]
 • med anledning av prop. 2021/22:214 Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn 12 april, 2022
  Motion 2021/22:4642  av Sofia Nilsson m.fl. (C)   … ursprungstanken med LSS, att ge personer med funktionsnedsättning rätten att leva som alla andra. Vi måste öka tryggheten för alla de barn, vuxna och deras anhöriga som är beroende av LSS för att klara sin vardag. Ingen ska behöva känna oro för att inte få den hjälp […]
 • med anledning av prop. 2021/22:214 Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn 12 april, 2022
  Motion 2021/22:4641  av Pia Steensland m.fl. (KD)   … funktionshindrade ska tas bort från lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. De hjälpbehov som omfattas av det nämnda grundläggande behovet ska fortsatt berättiga till personlig assistans och regleras genom nya bestämmelser. I propositionen föreslås därför att stöd som den enskilde behöver på […]
 • med anledning av prop. 2021/22:214 Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn 12 april, 2022
  Motion 2021/22:4640  av Margareta Fransson (MP)   … Förstärkningarna och förtydligandena i lagen om personlig assistans är bra och viktiga. Att situationen för personer med psykiska funktionsnedsättningar blir tydliggjord och att bedömningarna ska kunna göras betydligt enklare välkomnar vi också starkt. Fortfarande finns problem runt LSS, t ex hur bedömningarna görs. Vi ser fram emot att […]
 • med anledning av prop. 2021/22:214 Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn 11 april, 2022
  Motion 2021/22:4638  av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)   … goda förutsättningar att stärka rätten till assistans. I propositionen föreslås att stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom ska bli ett grundläggande behov enligt LSS. Vidare föreslås […]
 • med anledning av prop. 2021/22:214 Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn 11 april, 2022
  Motion 2021/22:4637  av Bengt Eliasson m.fl. (L)   … Vi var de som införde frihetsreformen LSS och har fortsatt vara drivande i dessa frågor. Då som nu och för alltid står Liberalerna upp för alla individers rätt att kunna leva ett värdigt liv. De senaste åren har vi sett hur allt snävare rättspraxis tillåts urholka det […]
 • Sänk tröskeln till en god bostad 29 mars, 2022
  Statens offentliga utredning 2022:14    … funktionshindrade LSS innebär att de personer som omfattas av lagen har rätt till den hjälp de behöver i det dagliga livet, vilket beroende på omsorgsbeho- vet kan innebära rätt till en gruppbostad eller en servicebostad.21 Per- soner som bor i bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad enligt LSS […]
 • Stärkt rätt till personlig assistans - grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn 27 mars, 2022
  Proposition 2021/22:214    … Bakgrund.10 4.1 Funktionshinderspolitisk utgångpunkt 10 4.2 Barnkonventionen 11 4.3 Grundläggande reglering om personlig assistans 11 4.4Innebörden av insatsen personlig assistans enligt förarbetena till LSS 12 4.5Det grundläggande behovet annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.13 4.5.1 Behovets … 2022-03-28
 • Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system 21 mars, 2022
  Proposition 2021/22:181    … 65 år. Motsvarande reglering finns i 9 b LSS. När den aktuella lagstiftningen infördes angavs att det inte var möjligt att bygga upp ett system som innebär att rätten till personlig assistans och assistansersättning skulle gälla oavsett den enskildes ålder. Rätten till per- sonlig assistans begränsades därför till personer som inte … 2022-03-22
 • Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation 20 mars, 2022
  Proposition 2021/22:177    … till vissa funktionshindradeI Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS finns bestämmelser som ska tillämpas vid dokumentation under handläggning av ärenden som gäller enskilda samt under genomförande och uppföljning av beslut om insatser … 2022-03-21
 • Protokoll 2021/22:83 Torsdagen den 17 mars 16 mars, 2022
  Protokoll 2021/22:83    … utskottet 1 M, 55 SD, 25 C, 23 V, 19 KD, 17 L,12 MP, 1 För res. 5:85 S, 57 M Frånvarande 15 S, 12 M, 7 SD, 6 C, 4 V, 3 KD, 3 L, 4 MP Punkt 4 Frågor om LSS och personlig assistans 1. utskottet 2. res. 6 M […]
 • Protokoll 2021/22:82 Onsdagen den 16 mars 15 mars, 2022
  Protokoll 2021/22:82    … kontroll och styra upp LSS igen. Vid halvårsskiftet 2020 lagfästes rättigheten att få assistans för hjälp med andning och sondmatning, oavsett hjälpens karaktär, och rätten till personlig assistans mellan insatser stärktes. Under våren kommer fler propositioner utifrån utredningen Stärkt rätt till personlig assistans, en utredning som fått … 2022-03-16
 • Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2021 14 mars, 2022
  Proposition 2021/22:103    … god och nära vård för barn och unga S 2019:05 126 5.15 Utredningen stärkt assistans S 2020:01 128 5.16Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet S 2020:02129 5.17Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS S 2020:03 129 5.18Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner … 2022-03-15

Riksdagen - folkets främsta företrädare